ПРОГРАМА

ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Спеціальність 8.02030201 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

(СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ»)

(для абітурієнтів, які не мають диплома бакалавра за напрямом підготовки 6.020302 Історія)

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ

 

ПРОГРАМА

ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Спеціальність 8.02030201 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

(СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ»)

(для абітурієнтів, які не мають диплома бакалавра за напрямом підготовки 6.020302 Історія)

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ

 

Історія української культури

 

Наукове визначення поняття культура. Основні підходи до вивчення феномену культури. Культура як спосіб буття людини та людства. Джерельна база й методологічні засади вивчення історії української культури. Духовна та матеріальна культура. Світова та національна культура. Основні функції культури. Проблема періодизації історії української та зарубіжної культури. Культура і цивілізація.

 

Витоки української культури

Джерела формування української культури. Трипільська культура IV–III тис. до н.е. Особливості трипільського мистецтва. Доіндоєвропейці та індоєвропейці на території України. Мова та вірування індоєвропейців. Кіммерійці, скіфи, сармати, їх внесок у розвиток культури. Грецька колонізація України. Вплив античної культури.

Етногенез українського народу. М.Грушевський про українську культуру.Матеріальна та духовна культура давніх слов’ян.

 

Культура Київської Русі

Християнізація Русі та її значення для розвитку української культури. Розвиток писемності й освіти.Пам’ятки оригінальної літератури Київської Русі. Гуманістичні ідеї усної народної творчості. Житійна література. Києво-печерський патерик.

Архітектура  й образотворче мистецтво Київської Русі. Мозаїки та фрески. Іконописання. Особливості давньоруського малярства. Ювелірне мистецтво. Музика. Історичне значення культури Київської Русі.

Галицько-Волинське князівство. Духовна культура. Архітектура. Іконописні традиції. Мініатюри. Декоративне й ужиткове мистецтво. Галицько-Волинський літопис.

 

Українська культура в другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст.

Етнокультурні процеси в Україні в умовах польсько-литовського панування. Розвиток української мови та фольклору. Духовна культура українського народу: усна народна творчість, звичаї й обряди народу. Освіта та наука. Особливості релігійного життя.

Вплив ідей Ренесансу і гуманізму на українську культуру. Перекладна література. Перші наукові трактати. Виникнення освітніх закладів. Ранній гуманізм в Україні та його представники. Іконопис. Архітектура. Малярство.

Поява козацтва та його значення для розвитку української культури.

Полемічна література. Іван Вишенський.

Острозька академія. Братські школи, їхня культурно-просвітницька діяльність. Книгодрукування в Україні. Петро Могила. Києво-Могилянська колегія. Філософія та гуманітарні науки. Поширення наукових знань. Розвиток літературної творчості.

Мистецтво українського Ренесансу. Театральне мистецтво. Розвиток української професійної та народної музики. Кобзарство.

 

Культура України епохи Бароко та доби Просвітництва (друга половина XVII–XVIII ст.)

Соціокультурний розвиток в Україні в другій половині XVII–XVIII ст. Освіта в Гетьманщині та Слобідській Україні. Побут і звичаї козацтва. Релігійні вірування. Музичне мистецтво.

Львівський університет. Києво-Могилянська академія. Розвиток філософії (Ф. Прокопович, С. Яворський, Г. Кониський) та історичної науки (“Хроніка” Ф. Сафоновича та “Синопсис” І. Гізеля). Г. Скоровода. Просвітницька діяльність Я. Козельського, В. Капніста, С. Десницького, П. Лодія, Г. та І. Полетиків.

Особливості культури українського бароко. Внесок гетьмана І. Мазепи у розвиток української культури. Розвиток барокового мистецтва: архітектура, скульптура, живопис, література, музика. Національні особливості барокового живопису в Україні.  Музика українського бароко. Д.Бортнянський, М.Березовський, А. Ведель. Пісенно-музична народна творчість.

Українське бароко в літературі. Козацькі літописи Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка та ін.

 

Національно-культурне відродження в Україні кінця XVIII –початку XX ст.

Соціокультурна ситуація в Україні наприкінці ХVІІІ – початку ХХ ст. Вплив ідей романтизму на українську культуру. Сутність національно-культурного відродження. Класицизм в архітектурі та живопису кінця ХУІІІ ст. Літературне відродження. І. Котляревський.

Слобожанщина - центр національного відродження України. Харківський університет.

Початок національного відродження на західноукраїнських землях. Культурно-просвітницька діяльність Руської трійці.

Кирило-Мефодіївське товариство, внесок його діячів у розвиток української культури. Тарас Шевченко

Феномен українського театрального мистецтва. Театр корифеїв. Тенденції національного відродження в українській професійній музиці. С.Гулак-Артемовський, М. Лисенко. Розвиток хорового мистецтво.

Українська культура епохи модерну, її характерні риси й ознаки. Українська філософська та суспільно-політична думка. Роль Івана Франка в національно-культурному русі. М.Грушевський і його роль у розвитку української національної культури. Літературна творчість М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Стефаника, В. Винниченка.  Музика К. Стеценка, М. Леонтовича. Творчість С.Крушельницької, О.Мишуги. Модернізм в українському образотворчому мистецтві й архітектурі.

 

Українська культура у ХХ ст.

Українська революція та її вплив на розвиток української культури. Національно-культурний рух періоду Центральної Ради. Національно-культурна політика Гетьманату, Директорії, ЗУНР. Формування української національної школи. Створення української вищої школи. Українська Академія Наук. Д.Багалій, А.Кримський, С. Єфремов, В.Вернадський, М.Туган-Барановський. Видавнича справа. Преса. Театр. Автокефалія Української православної церкви.

Політика «українізації» та її вплив на українську культуру в 20-х - на початку 30-х років XX ст. Розвиток освіти та ліквідація неписьменності. Літературний процес. М. Хвильовий. Діяльність літературних об’єднань “Плуг”, “Гарт”, “ВАПЛІТЕ” та ін. Видавнича справа. Преса. Український театр. Л.Курбас. Український кінематограф. О.Довженко.

 Музична культура. Діяльність музичного товариства ім. Леонтовича. Архітектура й образотворче мистецтво.

Сталінський терор та його наслідки для української культури. “Розстріляне відродження”. Русифікаторська політика в УРСР у воєнні й повоєнні роки.

Політична та культурно-просвітницька діяльність шістдесятників. Л.Костенко, І.Драч, І.Дзюба, Д.Павличко, М.Вінграновський, Є.Гуцало,  І.Світличний, В.Симоненко, В.Стус.

Український  культурний процес в еміграції. Празька школа української поезії (Є.Маланюк, О.Теліга). Розвиток музичної культури. Культурні орієнтації українського націоналізму.

Національна культура в умовах здійснення політики перебудови.

 

Українська культура в роки незалежності (1990–ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)

Українська державність як необхідна передумова національно-культурного відродження.

Національно-культурний  рух в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Особливості соціокультурних процесів у незалежній Україні, їх суперечливий характер. Новаційні й трансформаційні тенденції у сфері духовної культури.  Християнські церкви в Україні. Специфічні риси українського постмодерну.

Особливості художньої культури. Творчість українських письменників.  Творчість літературних груп і об’єднань. Розвиток національних  традицій у класичній та естрадній музиці. Традиції й новації в сучасному українському театральному та кіномистецтві. Здобутки сучасного українського кіномистецтва.

Розвиток освіти і науки наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.

Перспективи розвитку української культури в сучасних умовах.

 

 Історія зарубіжної культури

 

Культура первісного суспільства

Місце культури первісного суспільства в історії світової культури. Культура збиральництва і полювання. Формування основних людських рис, становлення етнічних відмінностей, виникнення мовних сімей. Знаряддя праці і основні технічні досягнення. Первісні житла і поселення. Побут і поведінка. Релігійні уявлення (магія, фетишизм, анімізм, тотемізм). Первісне мистецтво. Осілий спосіб життя. Релігійні вірування землеробської культури. Мегалітична архітектура. Винайдення писемності: піктографія, ідеографія, фонографія. Первісна скульптура. Релігійні уявлення ранніх індоєвропейців.

 

 Культура Стародавнього Сходу

Формування держав у країнах стародавнього Сходу. Сільськогосподарське виробництво, ремесло, торгівля. Поширення писемності, освіти, науки. Виникнення художньої літератури. Розвиток архітектури, живопису, скульптури. Релігія і міфологія. Культура Месопотамії, Вавилону, Стародавнього Єгипту, Стародавньої Індії, Стародавнього Китаю. Взаємовплив культур Стародавнього Світу.

 

Антична культура.

Культура Стародавньої Греції. Крито-микенська культура. Архаїчний, класичний та елліністичний етапи культурного розвитку Стародавньої ГреціїОсновні риси античної культури. Міфологія і античне мистецтво. Архітектура, живопис, скульптура. Мирон, Поліклет, Фідій, Зевксис, Паррасій. Античний театр. Есхіл, Софокл, Евріпід, Аристофан.

Наукові і технічні досягнення. Філософія. Сократ. Платон, Аристотель. Навчання і виховання. Релігія і обряди. Спорт, олімпійські ігри. Вплив античної грецької культури на становлення європейської цивілізації. Елліністичний період античної культури.

Культура Стародавнього Риму. Римська міфологія. Релігійні вірування і культи. Наука і філософія. Література. Лукрецій, Вергілій, Горацій, Овідій. Театр, цирк. Образотворче мистецтво. Виникнення християнства. Архітектурні ансамблі античного Риму. Архітектура римських провінційних міст.

Роль Античності у формуванні європейської культури пізніших епох.

 

Культура Візантії

Християнство як ідеологічна основа візантійської культури. Античні традиції в культурі Візантії. Періодизація історії візантійської культури. Боротьба античної і християнської ідеологій. Візантійське мистецтво і складання іконографічного канону. Архітектура та образотворче мистецтво.

 

Культура західноєвропейського середньовіччя

Християнська теологія і церква. Августин Блажений, Франциск Ассизький, Фома Аквінський. Університети. Середньовічна наука. Література. Середньовічний епос. Поезія менестрелів, трубадурів, вагантів. Куртуазний роман. Лицарська культура. Поява університетів. Замкова та монастирська архітектура. Романський та готичний стилі. Містерії та зародження театрального мистецтво. Розвиток церковної музики та співу.

 

Культура Середньовічного Сходу.

Етапи розвитку культури Японії, Китаю та Індії. Експансія ісламу та його вплив на культуру Азії та Європи. Культура доколумбових цивілізацій Америки. Оригінальні цивілізації народів Африки, їх культура.

 

Культура доби Відродження

Гуманізм як ідейна основа Відродження. Творчість А.Данте. Гуманістична діяльність Ф.Петрарки.

Проторенесанс. Творчість Джотто ді Бондоне, Мазаччо, С.Ботічеллі. Високе Відродження. Творчість Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля. Архітектура, скульптура. Театр. Наука та освіта. Криза ренесансної культури. Маньєризм.

 

Реформація і становлення культури Нового часу

«Північне Відродження». Гуманізм і Реформація. Е.Роттердамський. Протестантська етика (кальвінізм). Контрреформація. Великі географічні відкриття і нова картина світу. Розвиток наукових знань. Поширення друкарства. Бароко та класицизм.

 

Духовна культура доби Просвітництва

Енциклопедизм. Раціоналістична філософія. Р.Декарт. Просвітники. Вольтер, Монтеск'є, Гельвецій, Дідро, Руссо. Зростання ролі літератури і мистецтва в житті суспільства. Класицизм. Стиль рококо. Театр. Зародження класичної музики. Бах, Гендель, Глюк, Гайдн, Моцарт.

 

Західноєвропейська культура XIX століття

Доба романтизму у культурі та мистецтві. Література західноєвропейського романтизму. Неокласицизм та еклектизм в архітектурі. Романтизм у живописі. Делакруа. Гойя. Розвиток освіти, науки й техніки. Реалізм у літературі та живописі. Стендаль. Бальзак. Флобер. Курбе. Витоки імпресіонізму, його внутрішня еволюція, стилістичні прийоми, мотиви й сюжети. Моне. Ренуар. Дега. Музика та оперне мистецтво.  Філософія другої половини ХІХ ст. А.Шопенгауер і Ф.Ніцше. Живопис постімпрессіонізму та неоімпресіонізму. Ван Гог. Гоген. Феномен стилю модерн.

 

Світова культура у XX – на початку XXI століття

Перша та Друга світові війни та їх вплив на  культуру людства. Посилення впливу науки і техніки на духовне життя суспільства. Виникнення кінематографу. Авангард та модернізм у мистецтві. Ідейне підгрунтя та основні течії. Футуризм. Експресіонізм та абстракціонізм. Дадаїзм та формування контркультури. Феномен сюрреалізму у мистецтві ХХ ст. Поп-арт та масова культура. Основні тенденції розвитку мистецтва наприкінці ХХ ст. Архітектура та містобудування США першої половини ХХ ст. Конструктивізм у європейській архітектурі. Теорія та архітектурна практика другої половини ХХ ст. Література. Кінематограф другої половини ХХ ст. Постмодернізм. Література, кіно, живопис, музика. Театр. Основні тенденції в розвитку світової культури на початку XXI століття.

 

 

Рекомендована  література:

 

 1. Аалтонен Г. Історія архітектури: найвідоміші споруди всіх часів; пер. з англ. - Х. : Фактор, 2012. - 255 с. 
 2. Абрамович С.Д., Тілло М.С., Чікарькова М.Ю. Культурологія: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 352 с.
 3. Антофійчук, В. Культурологія: термінологічний словник / В. Антофійчук. – 2-ге вид., випр. і доп. – Чернівці: Книги-XXI, 2007. – 160 с.
 4. Архітектура постмодернізму: Історія, теорія, практика: посіб. для студ. архітектур. спец. вузів / Л.В. Стародубцева; Міжнар. фонд «Відродження». – К.: Спалах, 1998. – 207 с.
 5. Безвершук Ж.О. Історія культури в термінах і назвах: словник-довідник. – Київ: Вища школа, 2003. – 399 с.
 6. Гіптерс З.В. Культурологічний словник-довідник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 328 с.
 7. Гончарук Т.В. Культурологія: навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 213 с.
 8. Гримич М. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців. – К., 2000. - 379 с.
 9. Історія культури: навчальний посібник / О.А. Гаврюшенко, В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська. – Київ: Кондор, 2004. – 763 с.
 10. Історія світової культури: навч. посіб. / Кер. авт. колективу Л.Т. Левчук. – К.: Либідь, 1997. – 448 с.
 11. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В. І. Андріяненко ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : [б.в.], 2007. - 176 c.
 12. Історія світової культури. Культурні регіони: навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вузів / Л. Т. Левчук [та ін.]. - К. : Либідь, 1997. - 448 с.
 13. Історія світової культури: навч. посіб. / [М. В. Дєдков та ін. ; під заг. ред. М. В. Дєдкова]. - Запоріжжя : Дике Поле, 2009. – 376 с.
 14. Історія світової культури: навч. посіб. / В. М. Шейко [и др.] ; наук. ред. В. М. Шейко. - К. : Кондор, 2006. - 407 с. 
 15. Історія світової культури: навч.посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. Т. Левчук та ін. - К. : Либідь, 1994. - 318 с. 
 16. Історія світової та української культури: кредит.-модул. курс : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К. А. Іванова [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т. - Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2012. - 517 с. 
 17. Історія світової та української культури: підручник для вищих закл. освіти / В. А. Греченко [та ін.]. - К. : Літера, 2005. - 463 с.
 18. Історія української та зарубіжної культури: навч. посібник / С. М. Клапчук [та ін.] ; ред. С. М. Клапчук. - 6-те вид., випр. і доп. - К. : Знання-Прес, 2007. - 358 с.
 19. Історія української та зарубіжної культури: підручник для студ. вищих навч. закл. / Л. Є. Дещинський [та ін]. - Л. : Бескід Біт, 2008. - 252 с.
 20. Корінний М.М., Шевченко В.Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. – К.: Україна, 2003. – 384 с.
 21. Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття): навчальний посібник. Видання третє. – Х.: Одіссей, 2004. – 304 с.
 22. Короткий культурологічний словник-довідник / З.В. Гіптерс. – Л., 2004. – 127 с.
 23. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: Вид. 2-ге. – К., 2002. 478 с.
 24. Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.
 25. Левчук Л.Т. Історія світової культури. – К.: Либідь, 1999. – 368 с.
 26. ЛосєвІ. В. Історія і теорія світової культури. Європейський контекст: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів /. - К. : Либідь, 1995. - 224 с. 
 27. Ничкало С. А. Мистецтвознавство: короткий тлумачний словник. - К. : Либідь, 1999. - 207 с.
 28. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.
 29. Слов’янські культури в європейській цивілізації… / Відп. ред. В.І.Наулко. – К.: КіСУ, 2001 – 400 с.
 30. Словник музичної термінології / Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Відтворення вид. 1930 р. – К.: Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – 112 с.
 31. Словник-довідник з культурології: навч. посіб. / Уклад.: Р.Д. Шестопал. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 178 с.
 32. Словник-довідник термінів з мистецтвознавства / О.Я. Присяжнюк. – О.: Фенікс, 2008. – 44 с.
 33. Теорія та історія архітектури / НДІ теорії та історії архітектури і містобудування; ред. М. Дьомін [та ін.]. - К. : [б.в.], 1995. - 270 с.
 34. Україна у контексті світової цивілізації: Навч. посібн. / За ред. Д.О.Тхоршевського. – К.: Вид. Відділ ТДПУ, 1999. – 176 с.
 35. Юрій М. Ф. Історія світової та вітчизняної культури: [навч. посібник]. - К. : Дакор, 2007. - 455 с.
 36. Art: a world history / Editors Jo Marceau, L.Candlish, F.Day, D.Williams. – London a.o. : Dorling Kindersley, 2002. – 720 p.
 37. Christensen E. A pictorial history of western art / Christensen Erwin. – N.Y., 1964. – 480 p.
 38. Janson H.W. History of art / H.W. Janson. – New York, 1977. – 766 p.
 39. Marquardt J. Frames of reference : art, history, and world / Janet Marquardt, Stephen Eskilson. – Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2005. – 16, 383 p.